Räpina vallas viidi läbi noorsootöö kvaliteedi hindamine

Veebruarist maikuu alguseni tegutses Räpina valla noorsootöö kvaliteedi hindamise kallal vallavalitsuse moodustatud noorsootöö kvaliteedi enesehindamise ajutine komisjon, kelle eestvõttel analüüsiti Räpina valla noorsootöö kvaliteeti 2019. aasta seisuga. Enesehindamise komisjoni kuulusid Räpina abivallavanem Piret Rammo, haridus- ja noorsootööspetsialist Anu-Cristine Tokko, noorsootöötaja Mirjam Ojasaar, Räpina Ühisgümnaasiumi huvijuht Marika Ääremaa, Räpina Ühisgümnaasiumi õpilasesinduse president Raian Pung ning Viluste Põhikooli õpilasesinduse esindaja Kevin Vissel. Kvaliteedi hindamisse kaasati välishindajad ehk eksperdid väljastpoolt omavalitsust, kelleks Räpina noorsootöö kvaliteedi hindamise protsessis olid Liis Lääts (Viljandi Avatud Noortetuba), Tiina Sinijärv (Eesti Noorsootöö Keskuse kaasatuse ja konkurentsivõime üksuse peaekspert), Ester Valk (Ramsi Avatud Noortetuba) ja Maris Uusküla (Nõmme Vaba Aja Keskuse Valdeku noortekeskus).

Noorsootöö kvaliteedi hindamise protsess koosneb laias laastus kolmest olulisest tegevusest – enesehindamine, välishindamine ning parendustegevuste planeerimine. Esmalt analüüsivad enesehindajad sihtgrupi ehk noorte ja noorsootöötajatega koostöös valla noorsootöö hetkeolukorda ning fikseerivad selle vastavas analüüsivormis. Täidetud enesehindamise vorm saadetakse seejärel välishindajatele, kes kujundavad saadud teabe põhjal oma hinnangu valla noorsootöö olukorrast, andes juurde omapoolsed hinnangud ja nõuanded edasisteks tegevusteks.

Tavaolukorras käivad välishindajad kohapealsete oludega ise tutvumas, kuid märtsi lõpus, kui välishindajate meeskond pidi Räpinasse saabuma, kehtis eriolukord ning sellega koos kogunemiskeeld, mistõttu ei olnud välishindajatel võimalik seekord kohale tulla. Välishindajate ja enesehindajate vaheline koosolek peeti seetõttu Skype vahendusel, kus välishindajatel oli võimalik enesehindamise komisjonile küsimusi esitada. Välishindajatelt hinnangu saamise järel asus enesehindamise komisjon planeerima parendustegevusi, mis valmisid aprillikuu lõpuks.

Noorsootöö kvaliteedi hindamise käigus kogus enesehindamise komisjon hulgaliselt väärtuslikku infot ja soovitusi nii sihtrühmalt kui välishindajatelt, kelle värske pilk kohalikule noorsootööle kahtlemata nii mõndagi juurde annab. Planeeritud parendustegevuste raames on lähema aasta jooksul kavas luua Räpina valla noorte valdkonna arengukava koos tegevuskavaga, mille juures pööratakse erilist tähelepanu noortele otsustusprotsessides kaasarääkimise võimaluste loomisele, omavahelisele tihedamale koostööle noortega tegelevate spetsialistide vahel, kvaliteetse noorteinfo vahendamisele ning ennetustegevustele.

Räpina valla noorsootöö kvaliteedi hindamise enesehindamise komisjon tänab kõiki asjaosalisi, kes vastasid küsitlustele ning andsid hüva nõu valla noorsootöö paremaks korraldamiseks edaspidi.

 

Anu-Cristine Tokko,
Räpina valla haridus- ja noorsootööspetsialist

Comments are closed.